A. Raportor

1. EURODAC, Raportor al Parlamentului European

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente Regulamentului (CE) nr. 604/2013 [de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid] (Versiune reformată) Stadiu: negocieri în comisia LIBE; o variantă preliminară a raportului va fi prezentată în LIBE până la sfârșitul acestui an.

Această propunere legislativă urmărește:

–  lărgirea bazei de date EURODAC în contextul migrației

– adăugarea de informații cu privire la diferitele categorii de solicitanți de azi și deplasările transnaționale ale acestora

– extinderea domeniului de aplicare a Regulamentului EURODAC pentru prevenirea, depistarea și anchetarea infracțiunilor cu caracter terorist sau a altor infracțiuni grave.

Raportorul, Monica Macovei, susține extinderea domeniului de aplicare al EURODAC și urmărește, în mod special, interoperabilitatea acestei baze de date cu alte baze de date relevante (SIS; VIS).

2. Schengen, Raportor al Parlamentului European

Propunere de al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește consolidarea controalelor prin consultarea bazelor de date relevante la frontierele externe – Modificarea Regulamentului Schengen (Stadiu: trialoguri).

Propunerea Comisiei pentru modificarea Regulamentului Schengen  introduce obligația, pentru statele membre, de a efectua controale sistematice, prin consultarea bazelor de date relevante, atât asupra persoanelor din state terțe, cât și asupra celor care se bucură de dreptul la liberă circulație, în conformitate cu legislația UE, atunci când acestea traversează frontierele externe.

Monica Macovei, ca rapotor, este în favoarea introducerii controalelor sistematice și le consideră cel mai eficient mod de a verifica dacă aceste persoane reprezintă sau nu o amenințare pentru ordinea publică și securitatea internă a Uniunii. Raportorul susține ca aceste verificări să fie efectuate în toate bazele de date relevante aparținând Uniunii și statelor membre, la toate tipurile de granițe: aeriene, maritime și terestre.

B. Raportor al Parlamentului European pentru Proiecte de aviz (Opinii):

Raportor în LIBE pentru 11 Proiecte de aviz cu privire la descărcarea de gestiune a unor agenții și instituții europene în anul financiar 2014 (Stadiu: adoptate)

Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție aferent exercițiului financiar 2014

  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Unității de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene (Eurojust) aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2014
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014: performanțe, gestiune financiară și control
  • Proiect de aviz cu privire la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție (Europol) aferent exercițiului financiar 2014

În aceste Opinii, raportorul a subliniat importanța existenței, publicării online și aplicării Regulamentelor interne, atât pentru protejarea avertizorilor de integritate cât și pentru depistarea conflictelor de interese. A solicitat transparență cu privire la angajări; publicarea organigramelor și a declarațiilor de interese pentru personal, manageri, experți, directori, președinți, membri ai instituțiilor respective; adoptarea și comunicarea unor reguli clare și a unor informații precise cu privire la achizițiile publice, precum și publicarea tuturor contractelor atribuite prin această procedură.

Raportor pentru proiectul de aviz privind proiectul de buget rectificativ 2016 (Stadiu: adoptat)

Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru un proiect de buget rectificativ ca urmare a recentei „Comunicări a Comisiei către Consiliu care însoțește propunerea de regulament a Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgență în cadrul UE (COM (2016) 116)”.

Coordonatorii LIBE au decis să pregătească o scrisoare care urmează să fie trimisă de către președintele LIBE pentru președintele BUDG cu privire la primul proiect de buget rectificativ din 2016, care a fost adoptat de Consiliu la data de 15 martie și prezentat comisiei de BUDG de către Comisia Europeană pe 16 martie. Raportorul consideră că sprijinul financiar acordat statelor membre pentru a face față provocărilor generate de criza migrației trebuie să fie dublat de o monitorizare atentă a cheltuielilor/alocărilor și de rapoarte periodice cu privire la impactul acestui sprijin.

Raportor pentru proiectul de aviz privind bugetul general al UE pentru exercițiul financiar 2017 (Stadiu: adoptat)

Comisia LIBE a adoptat un proiect de aviz subliniind principalele priorități în domeniul libertăților civile, justiție și afaceri interne. Printre altele, proiectul de aviz salută angajamentele CE de a furniza resursele necesare pentru a proteja frontierele externe ale UE, pentru a consolida securitatea în interiorul și în afara Uniunii, pentru a oferi sprijin statelor membre pentru primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională și pentru a aborda cauzele principale ale fluxurilor de migrație în țările de origine și de tranzit.

Raportorul, Monica Macovei, a fost în favoarea unei prioritizări a cheltuielilor; prin urmare, realocarea suplimentară dinspre liniile bugetare mai puțin utilizate sau neimplementabile trebuie sa fie analizată înainte de orice majorări de buget. De asemenea, este important să crească bugetul pentru agenții care au avut responsabilități sporite în ceea ce privește migrația.

Raportor pentru Proiectul de aviz LIBE cu privire la scrisoarea rectificativă la proiectul de buget UE pentru 2017 (stadiu: negocieri în Comisie)

Comisia Europeană a publicat o scrisoare rectificativă la proiectul de buget UE pentru 2017, solicitând un fond suplimentar de un miliard de euro pentru a aborda cauzele profunde ale crizei migrației. Raportorul pregătește în prezent o scrisoare care reflectă opinia Comisiei LIBE în legătură cu această solicitare de rectificare.

Proiect de aviz referitor la mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2017 (Stadiu: negocieri în Comisie)

Comisia Europeană propune mobilizarea, în cadrul rubricii 3 a bugetului Uniunii (Cetățenie, libertate, securitate și justiție) o sumă suplimentară de 2,55 miliarde EUR în perioada 2018-2020, în cadrul procesului de analiză/revizuire la mijlocul perioadei a Cadrului Financiar Multianual.

Raportorul solicită clarificarea de către Comisie a modului în care se pot mobiliza fonduri suplimentare folosind marja pentru situații neprevăzute, pentru a răspunde, în cursul anului 2017, unor eventuale necesități de fonduri suplimentare la rubrica 3; reamintește, de asemenea, importanța transparenței totale în ceea ce privește plățile și monitorizarea cheltuielilor, atât de către instituțiile europene, cât și din partea statelor membre.

Raportor pentru Proiectul de aviz referitor la mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate destinate crizei actuale privind migrația, refugiații și securitatea (Stadiu: negocieri în Comisie)

Instrumentul de flexibilitate, cu un plafon anual de 200 de milioane EUR (prețuri curente), are ca obiectiv să permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat și în limita valorilor indicate, a unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici.

Raportorul menționează mobilizarea instrumentului de flexibilitate la rubrica 3 în proiectul de buget pe 2017 cu scopul de a pune la dispoziție suma de 530 de milioane EUR și reamintește că această sumă reprezintă cuantumul maxim ce poate fi mobilizat prin acest instrument în 2017 în conformitate cu normele în vigoare ale Cadrului Financiar Multianual. Îndeamnă, de asemenea, la o distribuție echilibrată a fondurilor, în funcție de priorități, responsabilitate și transparență.

Raportor pentru 11 Proiecte de aviz cu privire la descărcarea de gestiune a unor agenții și instituții europene în anul financiar 2015 (Stadiu: redactarea proiectelor de aviz)

C. Raportor alternativ al ECR

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație ((Kosovo)” (COM(2016)277 – C8 0177/2016 – 2016/0139(COD)). (Stadiu: adoptat)

Comisia Europeană a lansat un dialog privind liberalizarea vizelor cu Kosovo la data de 19 ianuarie 2012. La data de 14 iunie 2012, a prezentat în Kosovo o foaie de parcurs, care a identificat toată legislația și alte măsuri pe care Kosovo trebuia să le adopte și să le pună în aplicare pentru a avansa către liberalizarea vizelor. Comisia s-a angajat să propună călătorii fără vize pentru persoanele din Kosovo pentru sejururi scurte (de exemplu, până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile) în Uniunea Europeană odată ce Kosovo a îndeplinit toate cerințele și celelalte măsuri prevăzute în foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor.

Monica Macovei, ca raportor, susține liberalizarea vizelor atunci când o țară a îndeplinit cu strictețe criteriile și lista cerințelor stabilite în foaia de parcurs. În cazul Kosovo, Comisia confirmă faptul că acesta a îndeplinit cerințele de foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor, având în vedere rezultatul monitorizării continue și raportările ulterioare. Cu toate acestea, există două cerințe permanente care trebuie îndeplinite de către Kosovo, și anume: 1. ratificarea acordului său de frontieră la granița cu Muntenegru și 2. consolidarea progreselor sale în lupta împotriva crimei organizate și a corupției .

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare). (Stadiu: triloguri)

Luând în considerare propunerile recente ale Comisiei privind liberalizarea vizelor din Georgia, Ucraina, Turcia și Kosovo și recentele discuții cu statele membre, Comisia a decis să prezinte o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr 539/2001 pentru revizuirea mecanismului de suspendare actual. Obiectivul principal este acela de a consolida mecanismul de suspendare. Statele membre vor putea notifica mai ușor circumstanțele care conduc la o posibilă suspendare, permițând Comisiei să declanșeze mecanismul din proprie inițiativă.

Monica Macovei susține necesitatea și consolidarea unui mecanism de suspendare, în scopul de a menține încrederea în orice acord existent si viitor de liberalizare a vizelor. O astfel de clauză de suspendare este importantă pentru a răspunde prompt la orice situație de urgență, fără desfășurarea un proces mai lung sau așteptarea unei soluții legislative.

Raportor alternativ la propunerea de Regulament al Consiliului de Instituire a Parchetului European (Stadiu: in curs de desfășurare/Procedura de consultare)

Prezentul Regulament are ca scop instituirea unui oficiu eficient și independent la nivel european – Parchetul European  în scopul de a armoniza eforturile naționale de aplicare a legii pentru a proteja bugetul UE.

Monica Macovei a fost raportorul ultimului raport interimar al Parlamentului European.

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Prezenta propunere stabilește o serie de măsuri pentru o combatere eficientă a finanțării terorismului și pentru a asigura o transparență sporită a tranzacțiilor financiare și a entităților corporatiste în conformitate cu actualul cadru juridic preventiv existent în Uniune, și anume Directiva (UE) 2015/849 (a „4AMLD”)1. De asemenea, ea stabilește anumite modificări ale normelor de drept ale societăților comerciale relevante în temeiul Directivei 2009/101/CE. Modificările propuse în prezenta directivă vizează noi mijloace de finanțare a terorismului, creșterea transparenței în vederea combaterii spălării banilor și contribuie la consolidarea luptei împotriva evaziunii fiscale.

Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (Stadiu actual: trialoguri)

La 2 decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă privind combaterea terorismului, care vizează actualizarea cadrului actual privind incriminarea infracțiunilor de terorism și  armonizarea legislației UE, în concordanță cu schimbările la nivel internațional, cum ar fi adoptarea Rezoluției Consiliului de Securitate ONU 2178 și protocolul adițional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului. Propunerea extinde lista infracțiunilor: accesul la instruire și radicalizare în scopuri teroriste, luptătorii străini care călătoresc în străinătate pentru terorism, finanțarea sau facilitarea unor astfel de călătorii. Ea include, de asemenea, noi dispoziții privind protecția victimelor terorismului.